ZSM Rzeszów

ul. Hetmańska 45a
35-078 Rzeszów

+48 17 748 22 50

Sekretariat

Pon - Pią: 8:00 - 15:00

Godziny otwarcia Sekretariatu

BADANIA LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie realizuje badania:

– kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Wyżej wymienione badania wykonywane są na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, z podstawową jednostką służby medycyny pracy na terenie województwa podkarpackiego. Prosimy, aby realizujący badania w tych jednostkach zapoznali się z obowiązującymi  zasadami rejestracji.

Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną, z uwzględnieniem informacji o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich.

Informacje dla ucznia/studenta

Na badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie obowiązuje internetowa rezerwacja terminu badania lekarskiego, która oznacza dzień wykonania badania lekarskiego, nie oznacza godziny rozpoczęcia i zakończenia badania.

Instrukcja zakładania konta w systemie: womp.erecepcja24.pl

Kandydaci zgłaszający się na badania do lekarza medycyny pracy  powinni  posiadać:

1. Skierowanie w oryginale

Skierowanie winno zawierać:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z  2014r. poz. 1144)
 • aktualną podstawę prawną,
 • pieczątkę placówki dydaktycznej,
 • imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, studiów doktoranckich albo kwalifikacyjnych kursów zawodowych
 • datę wystawienia skierowania,
 • pieczątkę i podpis osoby kierującej na badanie lekarskie.
W skierowaniu konieczne jest wskazanie czy badana osoba jest:
 • kandydatem do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • kandydatem do szkoły wyższej,
 • nieletnim kandydatem na kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • nieletnim słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • uczniem szkoły ponadgimnazjalnej,
 • studentem,
 • uczestnikiem studiów doktoranckich
2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
 
3. Kserokopię dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne  ze szpitala lub dokumentację z leczenia w poradni  specjalistycznej).
 

Kandydaci niepełnoletni – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań  (w przypadku osób  poniżej 16 roku życia  rodzic lub opiekun prawny musi być obecny przy badaniu lekarskim, osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia jeśli zgłaszają się na badania bez  rodzica czy opiekuna prawnego powinny posiadać pisemną zgodę w/w osób na przeprowadzenie takich badań –  druk oświadczenie  do pobrania w  rejestracji WOMP w Rzeszowie  lub ze strony internetowej)

Pełnoletni kandydaci – na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki  zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 1184).
 
Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje placówce dydaktycznej, a drugi jest dołączany do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.
Od zaświadczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej przysługuje odwołanie, wnoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie, do  wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy zaświadczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy. 
Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.
 
W przypadku staży, praktyk, szkoleń organizowanych poza placówką  dydaktyczną, podmiotem odpowiedzialnym za organizację i zapewnienie badań jest szkoła/uczelnia lub pracodawca, u którego staże, praktyki będą się odbywać.
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
Oświadczenie o zgodzie na badanie osoby małoletniej:
 
Oświadczenie o zgodzie / braku zgody na przekazanie informacji medycznej innej osobie: