BADANIA LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW

Wykaz podmiotów, które w 2020 r. będą wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkól, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną, z uwzględnieniem informacji o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

Informacje dla ucznia:

Na badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie obowiązuje internetowa rezerwacja terminu badania lekarskiego, która oznacza dzień wykonania badania lekarskiego, nie oznacza godziny rozpoczęcia i zakończenia badania.

Instrukcja zakładania konta w systemie womp.erecepcja24.pl

Osoby zgłaszające się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie  w celu wykonywania badania lekarskiego winny posiadać:

  1. oryginał skierowania / skierowań wystawionych przez szkołę lub uczelnię wyższą opatrzone oznaczeniem placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczęci, zawierające jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON oraz pieczątkę lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz podpis,
  2. dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
  3. kserokopię dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne ze szpitala lub dokumentację z leczenia w poradni specjalistycznej),
  4. okulary, soczewki kontaktowe wraz z pojemnikiem na ich przetrzymywanie, aparat słuchowy – w przypadku ich używania,
  5. oświadczenie o stanie zdrowia pacjenta.

Uczniowie/studenci powinni zgłaszać się na badania na czczo.

WAŻNE!

Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań  (w przypadku osób  poniżej 16 roku życia  rodzic lub opiekun prawny musi być obecny przy badaniu lekarskim, osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia jeśli zgłaszają się na badania bez  rodzica czy opiekuna prawnego powinny posiadać pisemną zgodę w/w osób na przeprowadzenie takich badań –  druk oświadczenie  do pobrania w  rejestracji WOMP w Rzeszowie  lub ze strony internetowej)

Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki  zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 1184).