ZSM Rzeszów

ul. Hetmańska 45a
35-078 Rzeszów

+48 17 748 22 50

Sekretariat

Pon - Pią: 8:00 - 15:00

Godziny otwarcia Sekretariatu

BADANIA LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW

Kandydaci zgłaszający się na badania do lekarza medycyny pracy  powinni  posiadać:

1. Skierowanie w oryginale

Skierowanie winno zawierać:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z  2014r. poz. 1144)
 • aktualną podstawę prawną,
 • pieczątkę placówki dydaktycznej,
 • imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, studiów doktoranckich albo kwalifikacyjnych kursów zawodowych
 • datę wystawienia skierowania,
 • pieczątkę i podpis osoby kierującej na badanie lekarskie.
W skierowaniu konieczne jest wskazanie czy badana osoba jest:
 • kandydatem do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • kandydatem do szkoły wyższej,
 • nieletnim kandydatem na kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • nieletnim słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • uczniem szkoły ponadgimnazjalnej,
 • studentem,
 • uczestnikiem studiów doktoranckich
2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
 
3. Kserokopię dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne  ze szpitala lub dokumentację z leczenia w poradni  specjalistycznej).
 

Kandydaci niepełnoletni – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań  (w przypadku osób  poniżej 16 roku życia  rodzic lub opiekun prawny musi być obecny przy badaniu lekarskim, osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia jeśli zgłaszają się na badania bez  rodzica czy opiekuna prawnego powinny posiadać pisemną zgodę w/w osób na przeprowadzenie takich badań –  druk oświadczenie  do pobrania w  rejestracji WOMP w Rzeszowie  lub ze strony internetowej)

Pełnoletni kandydaci – na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki  zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 1184).
 
Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje placówce dydaktycznej, a drugi jest dołączany do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.
Od zaświadczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej przysługuje odwołanie, wnoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie, do  wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy zaświadczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy. 
Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.
 
W przypadku staży, praktyk, szkoleń organizowanych poza placówką  dydaktyczną, podmiotem odpowiedzialnym za organizację i zapewnienie badań jest szkoła/uczelnia lub pracodawca, u którego staże, praktyki będą się odbywać.
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
Oświadczenie o zgodzie na badanie osoby małoletniej:
 
Oświadczenie o zgodzie / braku zgody na przekazanie informacji medycznej innej osobie: