DOKUMENTY

Kandydaci składają w terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00 następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (Strona naboru).

Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

Do 13 – 18 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00 należy dostarczyć:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  przyjęcie do szkoły,
  • 3 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),
  • kartę zdrowia,
  • kandydaci do szkoły zawodowej dodatkowo załączają zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie,
  • kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer załączają ponadto odpis umowy o pracę, zawartej w celu przygotowania zawodowego (należy zgłaszać się do szkoły lub Cechu Rzemiosł wielobranżowych przy ul. Piłsudskiego 17).